รูปภาพ
ยื่นทรัพย์สิน พร้อมกับบัตรประชาชน
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์และส่งให้ผู้ประเมิน ประเมินราคา (รอประมาณ 3-5นาที)
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่แจ้งราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ ออกตั๋วจำนำ และจ่ายเงินสดให้ทันที